Kontakt

Poznański Zespół Żłobków
60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 108
e-mail:
pzz@m.poznan.pl

Dyrektor Poznańskiego Zespołu Żłobków – Sylwia Rogacka

Żłobek „Michałki”
61-281 Poznań, Os. Czecha 75
telefon: 061 877 61 01, 663 999 145
e-mail:
zlobek.michalki@gmail.com

Dyrektor Żłobka Michałki – Magda Walczak
 
Żłobek Miś Uszatek
61-527 Poznań, Ul. Prądzyńskiego 16
telefon: 061 833 06 21, 663 999 147
e-mail:
misuszatekzlobek@onet.pl

Dyrektor Żłobka Miś Uszatek – Anna Nejman
 
Żłobek „Żurawinka”
61-455 Poznań, Ul. Żurawinowa 5/7
telefon: 061 832 18 91, 663 999 154
e-mail:
zurawinka9@gmail.com

Dyrektor Żłobka Żurawinka – Patrycja Szymańska
 
Żłobek „Przemko”
61-393 Poznań Os. Rzeczypospolitej 77
061 877 58 41, 663 999 146
e-mail:
zlobekprzemko@wp.pl

Dyrektor Żłobka Przemko – Danuta Kalina
 

INFORMACJA O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznański Zespół Żłobków przy os. Bolesława Chrobrego 108, 60-681 Poznań
  • Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: Plac Kolegiacki 17, Poznań.
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, którym są przeprowadzenie rekrutacji do żłobka, zapewnienie przyjętym dzieciom opieki.
  • Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w Żłobku.
  • Zespół Żłobków nr 4  przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, pesel dzieci i rodziców/opiekunów prawnych, dane dotyczące stanu, zdrowia dziecka, dochody rodziców lub opiekunów prawnych  w związku z obniżeniem opłaty stałej, dane osobowe osób uprawnionych do odbioru dzieci.
  • Zespół Żłobków nr 4 uzyskał powyższe dane od rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w związku z podpisaniem umowy.

2.  Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych, gdy:

             * dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

             * dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

            * osoby te kwestionują prawidłowość danych,

            * przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

            * Żłobek nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.