Rekrutacja

WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO (od 1.01.2021 r.) zgodnie ze STATUTEM POZNAŃSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW

1) zamieszkanie na terenie miasta Poznania;

2) rozliczanie podatku dochodowego przez rodziców/opiekunów prawnych na rzecz miasta Poznania;

3) wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień).

UWAGA! W przypadku niewykorzystania miejsc planowych Zespołu przez dzieci, które łącznie spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, obszar jego działania może wykraczać poza teren Miasta Poznania. Aktualnie Prezydent Miasta Poznania zawarł porozumienie (Uchwała nr LXI/651/IV/2005 Rady Miasta Poznania z późniejszymi zmianami) z gminą:

Mosina, Tarnowo Podgórne, Komorniki.

Dzieci zamieszkujące ww. gminy mogą zostać przyjęte do żłobka publicznego w Poznaniu. Przy czym rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani spełnić warunek, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 (wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych).

1.  Rodzice/opiekunowie prawni wraz z wnioskiem przedstawiają:

a) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pierwszej strony zeznania rocznego
z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego aktualnego na dzień zapisania dziecka do żłobka

lub w przypadku zmian w zgłoszeniu identyfikacyjnym kserokopię odpowiedniego zgłoszenia aktualizacyjnego z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego z datą najpóźniej na dzień przyjęcia dziecka do żłobka

lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

UWAGA! Warunek zamieszkiwania w Poznaniu i rozliczania podatku dochodowego na rzecz Miasta Poznań dotyczy obojga rodziców.

Za osoby samotnie wychowujące dziecko będą uznane tylko te, które w zeznaniu rocznym wskażą, że rozliczają podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.           

b) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przez dziecko. Powyższy warunek nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień. Powyższe rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani potwierdzić właściwym zaświadczeniem.

2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do corocznej aktualizacji dokumentów potwierdzających spełnianie warunków o których mowa powyżej.

3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do niezwłocznego informowania Dyrektora żłobka o wszelkich zmianach, mających wpływ na weryfikację spełniania przez rodziców/opiekunów prawnych warunków określonych powyżej.

4. Za weryfikację spełnienia warunków, o których mowa powyżej odpowiedzialny jest Dyrektor żłobka.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka ma dziecko:

  1. niepełnosprawne,
  2. z rodziny wielodzietnej.

6. Wskazana preferencja nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Żłobek powinien mieć jedną listę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.

7. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa powyżej oraz umowa zawarta pomiędzy Zespołem a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w wyniku wcześniej złożonego przez rodziców /opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.

UWAGA!

Powyższe warunki przyjęcia dziecka do żłobka nie dotyczą dzieci, co do których wniosek
o przyjęcie dziecka do żłobka został złożony wcześniej niż 1.01.2021 r.

Rodzice/opiekunowie prawni będą zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunków aktualnych na dzień przedłużenia/zawarcia umowy o świadczenie usług opieki w żłobku na kolejny okres.