Rekrutacja

 1. Warunkiem zarejestrowania wniosku w systemie jest:
  1) zapoznanie się rodzica/opiekuna z zasadami rekrutacji dzieci do żłobków oraz ich akceptacja.
  2) wypełnienie wniosku:
  · w formie elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/
  3) dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/opiekuna wniosku do żłobka I preferencji.
 2. Opieką w żłobku publicznym objęte zostaną dzieci:- – mieszkające w Poznaniu, -mieszkające na terenie gmin ościennych, które na podstawie Uchwały nr LXI/651/IV/2005 Rady Miasta Poznania z późniejszymi zmianami – stanowiącej porozumienie zawarte między Prezydentem Miasta Poznania i Burmistrzami Gmin, które powierzyły Miastu Poznań zadanie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 (Mosina, Komorniki, Tarnowo Podgórne).
 3. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z rodzin wielodzietnych i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 4. Informujemy, że wyniki Naboru są dostępne w biurze placówki 15 maja każdego roku. W związku z obecną sytuacją w kraju przesuwa się ten termin o miesiąc (Wyniki będą dostępne 15.06.2020r, w przypadku zaistnienia nowych okoliczności pojawi się komunikat na stronie Zespołu Żłobków)