UCHWAŁA NR XXVIII/499/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, paragraf 10 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców/opiekuna prawnego z opłaty, o której mowa w § 4, w następujących sytuacjach:

1) na maksymalnie 3 miesiące kalendarzowe w okresie od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty u dyrektora zespołu żłobków lub dyrektora żłobka, w terminie do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym opłata nie będzie ponoszona. Minimalny okres zwolnienia z opłaty wynosi miesiąc kalendarzowy;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych – nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca kalendarzowego, po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty, u dyrektora zespołu żłobków lub dyrektora żłobka, w terminie do 7 dnia miesiąca, w którym opłata nie będzie ponoszona.

2. W przypadku szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zawieszeniem działalności żłobków, dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców/opiekuna prawnego z opłaty, o której mowa w § 4, na okres dłuższy niż określony w ust. 1 pkt 1, w tym całkowity okres zawieszenia działalności placówki, po uprzednim złożeniu u dyrektora zespołu żłobków lub dyrektora żłobka wniosku o zwolnienie z opłaty”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz