Categories
Uncategorized

Procedura organizacji pracy, opieki nad dziećmi i funkcjonowania żłobków w ramach 4 Zespołów Żłobków w Poznaniu w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Pkt. 5 dot. Rodziców

V. Rodzice

1. Rodzice / osoby przyprowadzające / odbierające dziecko wchodzą do żłobka wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem maską ochronną lub odzieżą.

2. Rodzice / osoby przyprowadzające /obierające dziecko po wejściu do żłobka tuż przy wejściu dokonują dezynfekcji rąk.

3. Rodzice / osoby przyprowadzające / odbierające dziecko powinny zachować względem innych rodziców, opiekunów oraz innych osób trzecich dystans społeczny wynoszący min. 2 m.

4. Dzieci do żłobka powinny być przyprowadzane i z niego odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe, o czym informuje się wcześniej rodziców.

5. Jeżeli osoba z rodziny dziecka – wspólnie zamieszkująca – odbywa kwarantannę lub przebywa na izolacji w warunkach domowych w miejscu zamieszkania, rodzice nie mogą przyprowadzać dziecka do żłobka.

6. Rodzice środki higienicznie przynoszą odpowiednio zabezpieczone – w opakowaniu zamkniętym, zdezynfekowane smoczki w szczelnie zamkniętym pojemniku i zostawiają je w szafce dziecka.

7. W szatni może przebywać maksymalnie jeden rodziców / jedna osoba przyprowadzająca / odbierająca dziecko na 15 m² powierzchni, pozostałe osoby oczekują wraz z dziećmi zachowując odstęp 2 m. Informację o liczbie rodziców, którzy mogą jednocześnie przebywać w raz z dzieckiem w szatni zamieszcza się przed wejściem do szatni w widocznym miejscu.

8. Do żłobka przyjmowane są dzieci wyłącznie zdrowe. Dziecko wobec, którego istnieje podejrzenie, że jest chore i może zarażać inne dzieci nie zostanie przyjęte do żłobka, rodzic powinien zabrać dziecko do domu i skorzystać z pomocy medycznej. Opiekun przyjmujący dziecko dokonuje obserwacji, rodzic / osoba przyprowadzająca dziecko do żłobka wypełnia ankietę o stanie zdrowia dziecka oraz sytuacji rodziny – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Opiekun na podstawie obserwacji dziecka oraz analizy ankiety wypełnionej przez rodzica / opiekuna dokonuje kwalifikacji dziecka do objęcia opieką. Decyzję w zakresie dokonywania pomiaru temperatury dziecku przy przyjęciu przez opiekuna podejmuje dyrektor zespołu żłobków. Lista objawów chorobowych u dziecka oraz dokumentów wymaganych w przypadku, gdy dziecko wykazuje objawy chorobowe, a rodzic informuje o odrębnej przyczynie ich występowania (np. alergia) została ustalona w ankiecie o stanie zdrowia dziecka.

9. W ściśle określonym miejscu w wyznaczonym pomieszczeniu, np. sekretariacie żłobka, znajduje się ułożona alfabetycznie lista dzieci objętych opieką w żłobku zawierająca: nazwisko i imię dziecka, nazwisko i imię rodziców oraz numer telefonu. Należy zachować zasady dotyczące ochrony danych osobowych, jednakże ustalone miejsce powinno umożliwiać szybki dostęp do danych wyłącznie dla osób upoważnionych.

10. Rodzice są zobowiązani do podpisania dokumentu zawierającego sposób postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka.

11. Rodzice nie mogą pozostawiać wózków na terenie żłobka.